Τις εταιρίες που διαθέτουν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα ανέδειξε ο οργανισμός Great Place to Work Hellas, χωρίζοντάς τες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων για τις εταιρίες τους.

Στην κατηγορία με πάνω από 251 εργαζόμενους καλύτερες αναδείχθηκαν οι εταιρίες Pfizer Hellas, Epsilon Net, DHL Express (Ελλάς), MSD Greece, ∆ιαµαντής Μασούτης ΑΕ, Teleperformance Greece, Παπαστράτος, ICTS Hellas Security Solutions, Πλαίσιο Computers και Online Sales.

Στην κατηγορία με 50 έως 250 εργαζόμενους καλύτερες αναδείχθηκαν οι εταιρίες AbbVie Φαρµακευτική, Beiersdorf Hellas, 3M Hellas, Xerox Hellas, MARS Greece, Japan Tobacco International, British American Tobacco Hellas, Εµµ. Κουβίδης ΑΒΕΕ και Aenorasis Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίµων.

Τέλος, στην κατηγορία με 20 έως 49 εργαζόμενους καλύτερες αναδείχθηκαν οι εταιρίες S.C. Johnson Hellas, PCS, SAS Institute, Sleed και Goodyear Dunlop Ελλάς.