Ο Ρωμανός Δ’ Διογένης και η καταστροφή στο Ματζικέρτ (Μέρος Α’)

Ένας αυτοκράτορας με αρετές και φιλοδοξίες, ο οποίος όμως είχε την τεράστια ατυχία να συνδέσει το όνομά του με μια από τις βαρύτερες ήττες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας…

Περισσότερα